Odolné podlahy Cidemat

Pokládka

Neodborná pokládka někým, kdo nemá s dlažbou teraco žádné zkušenosti, může zcela znehodnotit naši snahu o co nejkvalitnější výrobek. Znalost materiálu, zkušenost s jeho pokládkou a sehranost celé party, to vše je nezbytné pro kvalitní výsledek.

Hlavně z těchto důvodů nabízíme zprostředkování nabídek na několik nezávislých a námi dlouhodobě ověřených firem, které pokládku v požadované kvalitě zajistí. Vy už si pak jen vyberete tu nejvýhodnější pro vás (ať už s ohledem na cenu nebo možný termín provedení). Jde nicméněpouze o doporučení, pokládku si samozřejmě můžete zajistit i jinou cestou.

Doporučené postupy při pokládce

Teracová dlažba

Předem Vám doporučujeme pro pokládku využít odbornou stavební firmu, která dovede posoudit veškeré vlivy stavby a zná pokládání teracové dlažby.

Pokládání dlažby do betonového lože

Teracová dlažba se klade do maltového či betonového lože. Velmi malá tloušťková tolerance dovoluje tuto dlažbu pokládat i do cementového tmelu. Betonový podklad pod teracovou dlažbu musí být řádně vyzrálý, soudržný a zbavený všech nečistot a mastnoty. Teracovou dlažbu nepokládáme v případě, že teplota okolí klesne pod 5°C. Při okolní teplotě vyšší (nad 25°C) je nutné provést opatření pro ošetření čerstvého betonu proti rychlému vysychání.

Při pokládce větších ploch je nutné provádět dilataci plochy ve čtvercích cca 6x6m2, s ohledem na pokládanou plochu a stavební dilatace budovy. Při provádění této dilatace doporučujeme kopírovat dilatační nebo dělící spáry v podloží. Dilatace se provádí vhodnými dilatačními lištami např. Duflex, Schlüter-Systém aj.

Při vlastní pokládce doporučujeme odebírat dlažbu současně z více palet najednou pro zajištění rovnoměrnosti v barvě a odstínu konečné plochy. Spáry mezi jednotlivými dlaždicemi doporučujeme v šířce 2-3mm. V žádném případě nedoporučujeme pokládání teracové dlažby "na sraz". Tímto způsobem pokládky dochází k vyštípání hran dlažby v položené ploše.
Je důležité položenou plochu na druhý den opět řádně zalít vodou, tak aby podkladní vrstva betonu měla dostatečné množství vody pro řádné vytvrzení betonového lože.

Pokládání teracové dlažby do lepidla

Velmi nízká tolerance námi vyráběné dlažby umožňuje na řadě staveb tuto dlažbu lepit cementovými lepidly. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlažbu pro náročná zatížení, je nutné, aby použité lepidlo bylo na cementové bázi.
Pro lepení teracové dlažby do lepidla je nutné řádně připravit podkladní plochu – tolerance +-2mm/2m. Pokud je tolerance základové desky větší (nerovnosti v ploše), tak při vyšší vrstvě lepidla se může stát, že dlažba díky své hmotnosti „spadne“ a konečná plocha bude mít na druhý den nerovnosti. Také kontaktní cementová lepidla ve vyšší vrstvě nemají vysoké pevnosti v tlaku. Příprava základové desky pro lepení teracové dlažby se provádí dle doporučení výrobce kontaktního cementového lepidla (impregnace, penetrace).

Pokládání dlažby v exteriérech

Teracovou dlažbu v exteriérech lze ukládat do betonového lože nebo na terče. Pro pokládku v exteriérech do betonového lože, kde je dlažba namáhána povětrnostními vlivy doporučujeme zpracovat technický projekt řešení jednotlivých detailů (hydroizolace, dilatace, napojení na stěnu či řešení okapové hrany). Tím zamezíme pozdějším problémům. Všechny teracové dlažby jsou mrazuvzdorné a odolné proti rozmrazovacím solím. Je nutné upozornit, že broušená dlažba po navlhnutí, či po nasněžení klouže a hrozí uživatelům plochy zranění.
Na terasách či obrácených střechách lze dlažbu ukládat na dilatační podložky. Výhodou je, že po navlhnutí dlažba velmi rychle osychá. Pro pokládku v exteriéru je také velmi vhodná teracová dlažba s reliéfem ORNELA nebo betonová dlažba hladká nebo s reliéfem.

Spárování položené dlažby

Po zatuhnutí betonového lože (3-4 dny po položení) se spáry mezi dlaždicemi vyplní spárovacím tmelem nebo směsí v poměru 1:1 jemný písek a šedý portlandský cement + voda. Spára mezi dlaždicemi je vysoká cca 24-30mm, tak je nutné dbát, aby se spárovací směs opravdu zatekla po celou výšku spáry. Jen při tomto správném zaspárování dojde k řádné fixaci dlaždice v ploše, a tím uživatel získá opravdu velmi pevnou a odolnou teracovou plochu proti vysokému bodovému a provoznímu zatížení. Po vyplnění celé výšky spáry se povrch teracové dlažby řádně mechanicky vyčistí.

Vyčištění, impregnace

Teracová dlažba po zatvrdnutí spár by měla být dobře umyta a vyčištěna od zbytků spárovací hmoty a cementového šlemu. Dobrým vyčištěním se také odstraní případný vápenný výkvět, který vzniká přirozeným zráním dlažby a nesnižuje kvalitu dlažby.
Teracová dlažba by se měla po tomto vyčištění naimpregnovat. Impregnace povrchu dlažby provede zaplnění povrchových mikropórů dlažby a tím zamezí vznikání špíny do dlažby. Současně impregnace provede uzavření povrchu dlažby proti tvorbě výkvětů.
Takto ošetřená teracová dlažba se vyznačuje dlouhodobou jasnou kresbou dlažby, ale hlavní výhodou pro uživatele, je snadná pravidelná údržba položené podlahy. Impregnace se provádí po cca 14 dnech od zaspárování dlažby, tak aby co největší množství vlhkosti odešlo z podkladního betonového lože.
Na našem trhu je nyní řada prostředků na impregnaci teracové dlažby a přírodního kamene. Důležité je, aby impregnace byla paropropustná, tak aby byl zajištěný prostup vodních par z dlaždice a z podkladu.

Pravidelné čištění

Čištění naimpregnované dlažby je velmi jednoduché. Pro pravidelné čištění se používají běžné čisticí prostředky na neutrální bázi. Čisticí prostředky musí mít pH=7 a vyšší.
Nedoporučujeme, aby se k čištění používaly prostředky na kyselinové bázi (SAVO aj.), tyto čisticí prostředky se zásaditým povrchem teracové dlaždice reagují a povrch teracové dlažby narušují.

Upozornění pro odběratele

  • Zabraňte kontaktu povrchu výrobku s cementem, nebo s jinými materiály, které zabarvují.
  • Teracová dlažba se nemůže používat v chemických prostorách, kde se pracuje s kyselinami. Kyselina reaguje s používaným kamenivem a narušuje se povrch dlažby.
  • Používané kamenivo je přírodní materiál, a jako takový je proměnlivý v čase. Z toho důvodu může dlažba vykazovat v čase drobné barevné odchylky, které výrobce i při velmi přísném sledování výrobního procesu nemůže ovlivnit. Proto doporučujeme pokládat plochu z jedné výrobní dodávky.
  • Případný vápenný výkvět na povrchu dlažby vzniká přirozeným zráním betonu. Běžným užíváním mizí. Výkvět nesnižuje kvalitu dlažby, a proto není důvodem k reklamaci.
  • Po položení dlaždice přijmou vlhkost z podkladu a tím mohou vzniknout vlhké okraje, které se projevují ztmavnutím okrajů jednotlivých dlaždic. Je to dáno tím, že vlhkost z betonového lože uniká prostřednictvím spár mezi dlaždicemi. Po určitém čase, ve vazbě na teplotu prostředí, tyto tmavší okraje dlaždic mizí.
  • Doporučujeme Vám položenou plochu z teracové dlažby doplnit ohraničením soklíkovými pásky u stěny. Podlaha dostane komplexnější vzhled a nedochází při čistění plochy ke špinění stěn.
  • Při pokládce dlažby jak v interiéru tak i exteriéru je nutno se řídit schválenou projektovou dokumentací.

Betonová dlažba BEATRIX

Pokládku dlažeb doporučujeme svěřit profesionální realizační firmě, která vlastní potřebné zařízení, a má zkušenosti v dané oblasti. Při dodržení základních parametrů a postupů může pokládku realizovat svépomocí každý sám.

Betonová dlažba BEATRIX se používá na výstavbu pochůzích ploch, bez možnosti pojezdu osobních vozů. Především se jedná o terasy a chodníky v okolích rodinných domů, okolní plochy bazénů, okapové chodníky a odpočinkové plochy v městských zónách.

Podkladní vrstva

Podkladní vrstva se navrhuje dle geologických poměrů daného místa. Zemní pláň je nutné vyspárovat dle požadovaného spádu výsledné plochy a dostatečně zhutnit. Pokud nebude zemní pláň řádně připravena a zhutněna, může v budoucnu docházet k dalšímu dotváření konečné betonové plochy při jejím používání, a možnosti vzniku nerovností.

Podkladní vrstva se provádí o tloušťce 100-150mm. Jako materiál se používá drcené kamenivo v rozsahu velikosti zrna 8-32mm, v běžných frakcích prodávaného kameniva. Pro podkladní vrstvu lze použít i recyklovaný beton (nesmí však obsahovat cihly, které se s vlhkostí rozpínají).

Plocha, na které bude položena betonová dlažba, by měla být ohraničena obrubníkem dle potřeby. Na ohrazení plochy lze použít také cementotřískovou desku CETRIS o tloušťce 20-22mm a výšce cca 25-30cm. Obrubník se ukládá do roviny, tak aby horní hrana obrubníku byla v rovině s konečnou plochou z položených dlaždic. Obrubník se většinou ukládá do polosuchého betonu. Tím bude zajištěna stabilita konečné položené plochy.

Kladecí vrstva

Pro kladecí vrstvu je nejvhodnější kamenná drť frakce 2-5 nebo 4-8mm. Kladecí vrstva nesmí obsahovat prachové částice, které se při transportu vody vyplavují. Kladecí vrstva se provádí o výšce cca 3-4cm. Spádování plochy by mělo být min. 2% v příčném, a 0,5% v podélném směru. Po srovnání latí do požadované výše a roviny se již dále nehutní, a nesmí se na ni vstupovat.

Jako kladecí vrstvu lze také použít polosuchý beton. Při provádění kladecí vrstvy – její výšky, musíme vzít v úvahu, že při položení dlaždice a následném jejím „usazení“ dojde k poklesu kladecí vrstvy o cca 5mm.

Pokládka betonové dlažby

Pokládku začínáme na nejnižším místě plochy a tam, kde můžeme snadno provést kontrolu pravého úhlu celé plochy. Dlaždice pokládáme směrem od sebe, a mezi dlaždicemi udržujeme spáru o šířce 4-5mm. Směr a rovinnost jednotlivých řad kontrolujeme šňůrou nebo latí. Pokládku realizujeme najednou z více palet současně, tak aby konečná plocha byla rovnoměrná. Položená betonová dlaždice se zaklepává bílou gumovou paličkou tak, aby si v kladecí vrstvě dlaždice „sedla“. Stabilizace se neprovádí vibrační deskou.

Spárování položené plochy

Betonovou dlažbu klademe se spárou 3-5mm – dle velikosti dlaždice, pro odvod vody. Spára se vyplní spárovacím nebo čistým křemičitým pískem, frakce 0-2mm. Písek by neměl obsahovat jílové podíly. Míru vyplnění spár doporučujeme s odstupem času překontrolovat a dosypat, protože dochází k sesedání písku ve spáře. Spárování se provádí za sucha.

Pokládka betonové dlažby na terče

Jedná se o vhodný způsob pokládky na balkony a obrácené střechy. Na uvedených konstrukcích ploch je provedena tepelná izolace a vrchní krycí izolační vrstva. Pro pokládku betonové dlažby se používají gumové nebo platové terče, podle přípravy podkladu buď jednoduché – s jednou výškou nebo stavitelné. Před zahájením pokládky je nutné si rozvrhnout postup, protože pokládka musí vycházet z nejvyššího bodu plochy.

Terče obsahují výstupky, které nám stanovují šířku spáry mezi jednotlivými dlaždicemi. Pro okraj položené plochy se terče upraví (odřezáním poloviny či tři-čtvrtin terče). Při pokládce velkoplošných dlažeb (rozměr 600x600mm) se musí jeden terč umístit do středu dlaždice (odřežou se výstupky na dilataci spár), tak aby se tíha roznesla do větší plochy.

Spáry mezi takto položenými dlaždicemi se nevyplňují, a slouží pro rychlý odvod vody z položené plochy. Po dešti takto položené plochy rychleji osychají.
Pokud terče jsou pokládány na hydroizolační folii, je nutné pod terč umístit pevnou geotextilií.

Důležitá informace

Betonová dlažba je vyráběna z čistě přírodních materiálů, které mohou být v čase přirozeně variabilní – drobné odlišnosti ve složení frakcí, vlhkosti i drobné odchylky v barevnosti vstupních materiálů. I při využití moderní technologie výroby může nastat drobná odlišnost v odstínu barvy a také rozdílná nasákavost jednotlivých dlaždic. Tyto příčiny se mohou projevit v drobných barevných nuancích mezi jednotlivými dlaždicemi. Proto je důležité provádět pokládku z více palet současně, tak aby celková plocha byla barevně rovnoměrná.

Případný výskyt tzv. vápenných výkvětů je přirozeným projevem zrání betonu a během užívání položené plochy, při správné pokládce, zpravidla do několika měsíců se ztratí.

Používané kamenivo může v některých místech obsahovat jemná zrnka železa, které mohou na ploše vytvořit lokální železité výkvěty, které se vyznačují klasickým drobným zrezivěním povrchu.

Všechny tyto případy drobných změn barevnosti povrchu položené plochy z betonových dlaždic nejsou vadou výrobku a vzhledem ke svému původu nemohou být důvodem k reklamaci výrobku. Nemají také negativní vliv na deklarované vlastnosti betonové dlažby a z ní provedené plochy.

Čistění položené plochy

U betonové dlažby je z výroby provedená základní impregnace, která slouží k dalšímu snížení povrchové nasákavosti a také snižuje možnost znečistění. Položenou plochu z betonových dlažeb lze snadno čistit zametením. Pokud je nutné, lze plochu umýt tlakovou vodou bez jakýchkoliv přísad. Pokud používáme čisticí prostředky, tak doporučujeme pouze ty, které mají pH=7 a vyšší.
Použití čisticích prostředků na kyselé bázi je vyloučeno, a jejich použitím hrozí změna povrchové vrstvy betonové dlaždice v místě čistění, a nenávratné změně barvy dlaždice v místě čistění.