Odolné podlahy Cidemat

Doprava a balení

Jednou ze základních vlastností dlažby z teraca je vyšší hmotnost. Tomu je třeba přizpůsobit manipulaci a dopravu s ní. Zákazníkům nabízíme zajištění dopravy a dodání našich výrobků do místa realizace prostřednictvím spolupracujících dopravců, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a známe jejich kvalitu (a v neposlední řadě i oni vědí, jak s našimi výrobky nakládat).

Technické podmínky expedice výrobků

Dlažba Hmotnost
1 ks (kg)
Počet kusů
na 1 paletě
Počet m2
na 1 paletě
Hmotnost palety (kg)
MARGITA 5,0 188 16,92 960
TEREZA 6,0 156 14,04 960
RADKA 10,0 88 14,08 910
XENA 30,0 30 10,80 930
ORNELA 6,5 144 12,96 960
BEATRIX relief 7,5 140 12,60 1070
BEATRIX hladká 7,0 144 12,96 1030
BEATRIX velkoplošná 32,0 30 10,80 980
DRŤ, OBLÁZKY 25 kg/pytel 40 - 1000
 1. Expedice se provádí nákladními auty.
 2. Dlažba je uložena na paletě EUR (1200/800 mm), přepáskována PP páskami, překryta PE fólií a fixována stretch fólií. Paleta je označena paletizačním lístkem.
 3. V ceně dlažby je zahrnut fixační a obalový materiál. Tento materiál je vyráběn z recyklovaných materiálů. Použitý obalový materiál odevzdejte do sběru. Za likvidaci obalů byl uhrazen servisní poplatek spol. EKO-KOM a.s. pod číslem smlouvy EK - F06020136.
  V případě dodání fixačního a obalového materiálu zpět do našeho závodu jej bezplatně převezmeme. Fixační a obalový materiál musí být před převzetím roztříděn a nesmí být znehodnocen příměsemi.
 4. Na uvedené výrobky je vydáno ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH.
 5. Bez DPH Včetně DPH
  Cena palety prosté (nevratné) 1200/610 mm 150 Kč 182 Kč
  Cena palety EUR 1200/800 mm 400 Kč 484 Kč
  Opotřebení palety (při vrácení do 6 měsíců) 50 Kč 61 Kč
 6. Při výrobě je zpracováván přírodní materiál. V průběhu času může dojít k drobným odstínovým rozdílům či drobné změně v kresbě dlažby způsobené délkou zrání dlažby a použitým kamenivem.

Obecné podmínky dodávek CIDEMAT HRANICE, s.r.o.

 1. Cidemat Hranice s.r.o. dodává zboží v množství, druhu a termínech sjednaných v kupní smlouvě nebo objednávce. Vaši objednávku považujeme za návrh kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy je:
  • Ceník výrobků
  • Technické podmínky expedice výrobků
  • Obecné podmínky dodávek
  • Reklamační řád
 3. Přímé odběry zboží prováděné kupujícím (nebo jím pověřeným dopravcem) se realizují po předložení plné moci, která dopravce opravňuje k odběru zboží. Termíny expedice je nutno dohodnout telefonicky.
 4. Pro expedici výrobků na vratných dřevěných paletách platí tyto podmínky:
  • palety jsou vratné do 6 měsíců od data expedice, prodávající převezme pouze palety nepoškozené - při vrácení palet je kupující povinen uvádět číslo faktury, ke které se palety vrací
  • při vrácení palet a potvrzení dokladu o vrácení Vám bude vystaven dobropis ponížený o hodnotu opotřebení - při výměně palet není účtována cena a opotřebení
 5. Případné reklamace na vzhledové vady přijímá prodávající písemně před položením dlažby a reklamace se provádí dle reklamačního řádu.

Reklamační řád

I. Vlastnosti zboží

 1. Dlažba je dodávána v souladu a ve shodě s příslušnými závaznými technickými normami a jinými technickými podmínkami stanovenými v kupní smlouvě.
 2. Záruční doba je 12 měsíců od data expedice dlažby, pokud v kupní smlouvě není stanoveno jinak.
 3. Podmínky skladování dlažby jsou uvedeny na paletizačním lístku, kterým je označena každá expedovaná paleta dlažby. Tento lístek je současně podkladem pro reklamační řízení.

II. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace) a reklamační řízení

 1. Zjevné vady (poškození obalu, množstevní rozdíly) je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí dlažby a zboží zápisem v dodacím listě či faktuře. Pokud není zápis proveden, je považováno převzetí dlažby a zboží bez zjevných vad a nedostatků.
 2. Vápenný výkvět (bílý povlak) je způsoben přirozeným zráním betonu, nesnižuje kvalitu dlažby a tím není důvodem k reklamaci.
 3. Zjištěné vady dlažby a zboží je kupující povinen písemně (s přiloženou fotodokumentací, která dokládá vadu či poškození) bez zbytečného odkladu oznámit prodejci - email: cidemat@cidemat.cz
 4. Prodávající přijímá reklamace na vzhledové vady před položením dlažby, tzn. dlažba je na expedičních paletách.
  Po položení dlažby prodávající reklamace na vzhledové vady nepřijímá.
 5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou, neodbornou manipulací, neodborným uložením a ošetřením dlažby.
 6. Věcná jednání o reklamaci zahájí prodávající ihned po obdržení písemného oznámení o reklamaci - oznámení vad zboží.
 7. Reklamaci, včetně případného odstranění vady, vyřídí prodejce do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.